Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

ĐẢNG UỶ XÃ HẢI THÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

 


ĐẢNG UỶ XÃ HẢI THÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW


Sáng ngày 24/4/2024, Đảng ủy xã Hải Thái tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy xã Hải Thái đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, góp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Từ đó, đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo và nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự,…

 

Ghi nhận thành tích đạt được, Hội nghị đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị./.