Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Sáng ngày 17/2/2023, Đảng ủy xã Hải Thái đã tổ chức tiếp nhận điểm cầu trực tuyến, để nghe truyền đạt Chuyên đề từ Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến.


không hiển thị


         Về dự, nghe buổi truyền đạt Chuyên đề có các cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ (gồm các đồng chí trong BCH Đảng bộ; toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ).

 

           Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Hải Thái thông qua trực tuyến đã lắng nghe đồng chí giáo sư, tiến sỹ Bùi Đình Phong - Nguyên giảng viên Khoa lịch sử, Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Quảng Trị về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; những giá trị văn hóa, con người Quảng Trị trong quá trình phát triển. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Quảng Trị, ý chí, nghị lực của người Quảng Trị. Từ đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Trị thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.

                                                                                                                                                     - Đoàn Thị Thanh Nga -