Chi tiết bài viết - Xã Hải Thái - Gio Linh

Cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2023. UBND xã yêu cầu các ban ngành và cán bộ công chức chuyên môn, các đồng chí Trưởng thôn phối hợp và chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị, bộ phận mình; cam kết thực hiện nhiệm vụ.Cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023