Chương trình công tác - Xã Hải Thái - Gio Linh

Chương trình công tác

Chương trình công tác tháng 6 năm 2023

Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

Chương trình công tác tháng 4 năm 2023

Chương trình công tác tháng 3 năm 2023

Chương trình công tác tháng 2 năm 2023

Chương trình công tác năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022